Utolsó frissítés: 2022. január 06

 1. FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA. A következő feltételek az irányadóak a ProEx Food, LLC ("Vállalat") által az ügyfelének ("Vásárló") történő értékesítésre, ahogyan az a számlán, árajánlaton, írásos beszerzési megrendelésben vagy a Vállalat termékeinek vásárlására és eladására vonatkozó egyéb dokumentumon szerepel. ("Termékek"). Az Ügyfél vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja ezeket a feltételeket, és tudomásul veszi, hogy ezek a feltételek beépülnek az Ügyfél által leadott bármely beszerzési megrendelés vagy hasonló dokumentum bármely feltételei közé, és a Vállalat kötelezettségeinek feltételét képezik. A jelen feltételek módosítására, kiegészítésére vagy módosítására irányuló kísérletek érvénytelenek, kivéve, ha ahhoz a Vállalat írásban hozzájárul. A fentiek ellenére, ha az Ügyfél írásos adásvételi szerződést kötött a Vállalkozással, az ilyen adásvételi szerződés feltételei kiegészítik és módosítják (adott esetben) jelen feltételeket.

 

 1. MEGRENDELÉSEK/ÁRAJÁNLATOK; FIZETÉSI FELTÉTELEK. Minden, a Vállalatnak küldött írásbeli beszerzési megrendelés kötelező érvényű az Ügyfélre nézve, miután a Vállalat átvette a megfelelő előleggel együtt. A megrendeléseket a Társaság bármikor, bármilyen okból visszautasíthatja. Az Ügyfél nem törölheti vagy módosíthatja a megrendeléseit, kivéve, hogy a raktáron lévő termékekre vonatkozó rendelések törölhetők a Termékek Vállalat általi kiszállítása előtt, 20%-os készletfeltöltési díj megfizetése és a Vállalat jóváhagyása után. Különleges vagy egyedi megrendelésre készült termékek semmilyen okból nem mondhatók le. A Vállalat által adott bármely árajánlat az árajánlatban szereplő időtartamig érvényes, vagy ha nincs megadva időtartam, akkor az árajánlat 30 napig érvényes, kivéve, ha a Társaság ezt előbb visszavonja. Az Ügyfél köteles a számlát a számla keltétől számított 30 napon belül kiegyenlíteni, kivéve, ha a Társaság írásban más feltételekhez kötött. Az Ügyfél vállalja, hogy minden késedelmes összeg után évi 12%-os kamatot fizet.

 

 1. SZÁLLÍTÁS; ÁR; ADÓK/VÁMOK. Az Ügyfél által vásárolt összes terméket a Vállalat létesítményéből szállítjuk ki az Ügyfél költségére, kivéve, ha az árajánlatban szerepel. A gyorsított vagy különleges megrendelésű termékek szállítása további költségekkel járhat. A termékek árait a Vállalat határozza meg, és a Vállalat az Ügyfél előzetes értesítése nélkül módosíthatja azokat. Az árak nem tartalmazzák a szállítási és kezelési költségeket, az értékesítési, használati, jövedéki, export- vagy hasonló adókat, vámterheket vagy illetékeket. Az Ügyfél felelős minden ilyen adóért és díjért, kivéve, ha az árajánlatban szerepel.

 

 1. VESZTETÉS VESZÉLYE; SZÁLLÍTÁS; ELFOGADÁS. A veszteség kockázata az Ügyfélre száll át, amikor a Vállalat létesítményéből kiszállítják az Ügyfélhez. „Kézbesítés” azt a pontot jelenti, ahol a Terméket a Vállalat létesítményéből szállítóhoz helyezik. A Társaság a részletben megrendelt Termékeket a Vállalat belátása szerint szállíthatja. A Megrendelő úgy tekintendő, hogy a Termékeket a jelenlegi állapotukban átvette, kivéve, ha a Vevő a kézbesítéstől számított 10 napon belül írásban értesíti a Társaságot.

 

 1. GYÁRTÓI GARANCIA. A Vállalat átadja az Ügyfélnek a gyártói garanciát az összes termékre vonatkozóan, amennyiben az rendelkezésre áll vagy rendelkezésre áll. Az Ügyfél vállalja, hogy minden garanciális igény esetén kizárólag a gyártói garanciát veszi figyelembe. A Gyártói Garancia az Ügyfél egyedüli és kizárólagos jótállása és jogorvoslati lehetősége. A fentiek ellenére a Vállalat 1 év javítási és cseregaranciát csak akkor vállalhat, ha az a vonatkozó írásos megrendelésben vagy adásvételi szerződésben szerepel.

 

 1. GARANCIÁK NYILATKOZATA. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL NYILATKOZATOT VAGY GARANCIÁT A TERMÉKRE VONATKOZÓAN, KIVÉVE A GYÁRTÓ GARANCIÁJÁT, AMELY KIZÁRÓLAG ÉS MINDEN EGYÉB GARANCIA FELTÉTÉBEN, A KIFEJTETETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA FELTÉTÉBEN, AMELY EZEKNEK KIFEJEZETT NYILATKOZAT, NYILATKOZAT. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem érvényes. A Vállalat, annak kereskedői, forgalmazói, ügynökei vagy alkalmazottai által adott szóbeli vagy írásbeli információ vagy tanács nem hoz létre garanciát, vagy bármilyen módon növeli a gyártói jótállás hatályát, és az ilyen személyeknek nincs joga módosítani a Gyártói Garanciát vagy bármilyen más garanciát vállalni.

 

 1. A KÁROK KORLÁTOZÁSA. A VÁLLALAT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK nélkül NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ, VÉLETLENES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AKÁR A TERMÉK ELADÁSÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE, AKÁR AZ EGYÉB FELELŐSSÉG, KÖZVETLEN, JOGSZABÁLYSÉRTÉS ALAPJÁN. , ÉS A VÁLLALAT FELELŐSSÉGE A TERMÉK ILYEN ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN NEM TUDJA MEG A TERMÉK ÁRÁT, AMELYEN A FELELŐSSÉG ALAPJA. Az ilyen károk magukban foglalják többek között a haszon elvesztését, a bevételt, a termék használatát, a tőkeköltséget, a helyettesítő vagy helyettesítő berendezéseket, létesítményeket vagy szolgáltatásokat, az állásidőt, a harmadik felek, köztük az ügyfelek igényeit és a sérüléseket. tulajdonhoz. Egyes államok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem érvényes.

 

 1. TERMÉK ELÉRHETŐSÉG. A termék elérhetősége korlátozott, és nem szállítható azonnali kiszállításra. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy felelősség vagy értesítés nélkül felülvizsgálja vagy megszüntesse bármely vagy az összes Termék elérhetőségét.

 

 1. VIS MAJOR. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA A JELEN FELTÉTELEKBEN BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGÉT KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETT A VÁLLALAT BESZÁLLÍTÓJÁNAK KISZÁLLÍTÁSÁNAK MEGHIBA MIATT NEM KÉPES TELJESÍTENI; SZABOTÁZS; SZÁLLÍTÁSI, KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK HIBA VAGY KÉSÉSE; BÁRMILYEN MUNKÁSI VAGY IPARI VITÁBAN; MUNKAERŐ-, TÜZELŐANYAG- VAGY KISZÁMÍTÁSI HIÁNY; HÁBORÚ; ROBBANÁS; ISTEN CSELEKVÉSE VAGY TERRORIZMUS; VAGY BÁRMELY EGYÉB, A VÁLLALAT IRÁNYÍTÁSÁN KÍVÜLI ESEMÉNY.

 

 1. IRÁNYADÓ JOG. A Termékek értékesítésére Wisconsin állam (USA) törvényei vonatkoznak. Az Ügyfél és a Vállalat között felmerülő összes jogi vitát a Wisconsin állambeli Milwaukee megyében található állami és szövetségi bíróságokon kell megoldani.

 

 1. VÉGREHAJTÁS; MEGSZEG; JOGORVOSLATOK; KÁRTALANÍTÁS. Ha az Ügyfél megsérti a jelen feltételek bármely rendelkezését, a Vállalat az összes többi rendelkezésre álló jogorvoslaton felül jogosult az összes következmény-, járulékos és behajtási költség megtérítésére, beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi díjakat. Ha a Vállalat elmulasztja a jelen feltételek szigorú betartatását, az nem tekinthető a Vállalat által a jelen szerződésben foglalt jogokról való lemondásnak. A Vállalat jogai és jogorvoslati lehetőségei halmozódnak, és a törvényben vagy a méltányosságban rendelkezésre álló összes egyéb jogon és jogorvoslaton felül állnak. Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja és ártalmatlanná teszi a Vállalatot minden veszteségért, felelősségért, követelésért vagy kárért, amely a Termékek Ügyfél tulajdonjogával vagy használatával kapcsolatos.

 

 1. BIZTOSÍTÁSI BEJELENTKEZÉS; BIZTONSÁGI ÉRDEKLŐDÉS; HÁTTÉRVIZSGÁLAT. Az Ügyfél a jelen Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit a Vállalat kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át. A Vállalat vásárlási pénzbiztosítéki kamatot tart fenn minden Termékre és az azokból származó bevételre mindaddig, amíg minden fizetést és díjat teljes egészében meg nem fizetnek. Az Ügyfél ésszerűen köteles segítséget nyújtani a Vállalatnak az ilyen biztonsági érdek tökéletesítésében, és lehetővé kell tennie a Vállalat számára, hogy kitöltse az ezzel kapcsolatos UCC-bejelentéseket. Az Ügyfél ezennel lehetővé teszi a Vállalat számára, hogy a megrendelés teljesítése előtt elvégezze az Ügyfél hitel- vagy háttérellenőrzését.